Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Gorlice

Zarządzenie Nr 10/16
Wójta Gminy Gorlice
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorlice
Na podstawie § 14 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz załącznika nr 1 do niniejszego rozporządzenia (Dz.U. poz. 1942), zarządzam co następuje:
§1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
- przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole a także oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Klęczanach prowadzone przez Gminę Gorlice,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 zpóźn. zm.).
§2
Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do samorządowych przedszkoli obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w Uchwale Nr IV/18/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2015 roku.
§4
Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorom Samorządowych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorlice oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Klęczanach.
§5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gorlice, na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Lp. Rodzaj czynności
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 7 do 22 marca 2016 r. do godz. 1500. Termin
w postępowaniu uzupełniającym od 28 kwietnia do 04 maja 2016 r. do godz. 1500
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych a art. 20t ust. 7 ustawy. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 29 marca do 13 kwietnia 2016 r. do godz. 1500. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 05 do 19 maja 2016 r. do godz. 1500.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 15 kwietnia 2016 r. godz. 1200.Termin w postępowaniu uzupełniającym 25 maja 2016 r. godz. 1200
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 do 26 kwietnia 2016 r. do godz. 1500. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 31 maja do 03 czerwca 2016 r. do godz. 1500.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 27 kwietnia 2016 r. godz. 1200.Termin w postępowaniu uzupełniającym 06 czerwca 2016 r. godz. 1200
Komunikat 2016-02-03, 18:31 | autor: iwona wal
Przedszkolowo.pl logo